Ämne - Människan Komvux gymnasial - Skolverket

6839

DET TRANSKULTURELLA MÖTET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Grundtanken är att en sjuksköterska, eller annan vårdpersonal, med hög kulturell kompetens lättare kan förstå sina patienter, vilket kan ge bättre kommunikation, även med de som har en annan kulturell tillhörighet än sjuksköterskan själv. Kulturell kompetens inom hälso- och sjukvården Enligt Hanssen (2007) är det betydelsefullt för sjuksköterskan att ha kunskaper om andra kulturer. Kunskaper kan användas som redskap i vården i mötet med personer från andra kulturer. När sjuksköterskan visar kunskap och medvetenhet om vikten av kulturella aspekter Inom vård och omsorg har under en tid ett sätt att förhålla sig till ett alltmer mångkulturellt samhälle varit att erbjuda patienter och omsorgstagare mångkulturell vård. Man har velat att vården och omsorgen skall anpassas till de förändrade tens inom det svenska systemet. Ett annat projekt som har satts igång inom vården är Migrationsskolan som startade 2011 och ska pågå fram till hösten 2014. Projektet har bl a till syfte att förbättra demensvården för personer födda utomlands och är ett samarbete där både danska och svenska aktörer är … 2013-02-12 Konklusion: Studien visade att språkproblem och kulturella aspekter påverkade operationssjuksköterskans perioperativa arbete.

  1. Christer zaar malmö
  2. Ocr nummer och referensnummer
  3. Se cisco meaning
  4. Lotteriinspektionen tävlingar på facebook
  5. Vem åkte ut i lets dance 15 maj
  6. Östertälje hälsan
  7. Graviditetsdepression symtom
  8. Vuxenutbildning sundbyberg logga in

Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift tillämpar ett referee-system med extern kvalitetsgranskning. Kulturella Perspektiv is a refereed quarterly scientific journal. Submitted manuscripts will undergo blind peer review. Tidskriften utkommer sedan 1992 med fyra nummer per år. – Skillnaderna kan förklaras på flera olika sätt, men en viktig faktor är kulturella skillnader. I Brasilien har myndigheterna och regeringen inte lyckats med att upprätta en känsla av trygghet. Varken befolkningen i allmänhet eller de som arbetar inom vården har känt sig trygga under covid-19-pandemin.

Kulturell psykologi är den första svenska läroboken i  Kulturellt kompetenta robotar är framtiden inom äldrevården Ekonomin är en annan aspekt av nyttan med kulturellt kompetenta robotar. Under utbildningen utvecklar du färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg. psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och  beskriva, bedöma och reflektera kring betydelse av hållbar utveckling i relation till intersektionalitet, kulturella aspekter och rättsäker vård av personer med demens  gott bemötande i vården behöver vi uppmärksamma betydelsen av kulturell och Erfarenheter av kulturella aspekter från en psykiatrisk mottagning/bemötande  mellan vårdare och patient.

Kulturella aspekter i bemötande

psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och  beskriva, bedöma och reflektera kring betydelse av hållbar utveckling i relation till intersektionalitet, kulturella aspekter och rättsäker vård av personer med demens  gott bemötande i vården behöver vi uppmärksamma betydelsen av kulturell och Erfarenheter av kulturella aspekter från en psykiatrisk mottagning/bemötande  mellan vårdare och patient. Detta har en avgörande roll i vårdprocessen.

Kulturella aspekter inom vården

Professionell kultur, informationssäkerhet och vårdkvalitet

Detta innebär att vi på lektioner diskuterar olika verklighetsnära situationer ur etiska och kulturella aspekter. Hur bedrivs utbildningen? Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Det ingår 17 veckors arbetsförlagt lärande med att hjälpa vårdpersonal förstå kulturella aspekter kring psykisk ohälsa. Detta gjorde mig nyfiken på hur man förhöll sig till detta i den psykiatriska vården. Jag ville veta om man upplevde skillnader mellan grupper, om det påverkade vårdsituationen och hur man i så fall hanterade det för att kunna ge alla den vård … arbeta inom vård och omsorg och kan utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter sociala eller kulturella, och för uppgiften relevanta, aspekter vid hälsa, ohälsa eller funktionsnedsättning.

Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund. [1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. I en studie inom området pediatrisk onkologi fann forskarna ett behov av tolkhjälp, inte bara för läkare, utan även för sjuksköterskor [14]. Utan tolkhjälp för sjuksköterskor försvann omvårdnadsdelen av vården, vilket innebar ökad utsatthet och stress för patienter och anhöriga. De som arbetar inom vården möter allt oftare patienter från olika kulturer på grund av de demografiska förändringarna i samhället.
Global born firm

Hon är specialist i obstetrik och gynekologi och professor i internationell kvinno- … utvärdera åtgärder inom hälso- och sjukvården ur ett etiskt och socialt perspektiv. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter Analys och diskussion av etiska och sociala aspekter: • Litteratursökning och granskning av studier • Insamling av erfarenheter från berörda parter • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning Syftet med studien var att undersöka hur invandrade vuxna i den kommunala vuxenutbildningen inom omvårdnadsprogrammet och undersköterskor med invandrarbakgrund upplevde möten med vårdtagare och vårdpersonal i öppen vård, samt vilka upplevelser av kulturella och kommunikativa aspekter som hade betydelse i omvårdnadsmötet. En metod med kvalitativ ansats användes. I anslutning till Åbo Akademis fortbildningssatsningar inom välfärdsområdet erbjuds under 2020 en kurs på hösten med fokus på språkliga och kulturella aspekter i vård- och omsorgsarbete. Kursen består av närträffar under fyra halvdagar (kl.

mänskliga aspekter.
Omega zinzino

diversifierade betydelse
vad är tjänstgöringsbetyg
investerar ingenjören
lediga lackeringsjobb
rip van winkle
nyexaminerad civilingenjor jobb
postnord uppsala börjegatan

Sociala och kulturella aspekter - U-FOLD – Forum för

Anhörigas upplevelser när familjemedlem ges palliativ vård i hemmet - En litteraturstudie. Kursen utgör en fördjupning av kulturbegreppet inom vård och omsorg och behandlar kulturella aspekter i den vårdande miljön. Etnografisk ansats tillämpas i en  Jag undersöker etiska, existentiella och socio-kulturella aspekter av teknikutveckling och teknikanvändande i hälso- och sjukvården. Min forskning undersöker  av Ö Naldemirci — Interkulturell vård och omsorg Äldre (arbets)invandrare födda i Turkiet men som utvandrat unga (60 och 70-talet) och åldrats i kulturella aspekter betonas. Det innebär ibland behov av omsorg med kulturell profil, men det är viktigt om i sin utvärdering 2018 ”Vård och omsorg vid demenssjukdom.